Salgs- og handelsbetingelser

Forside > Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for MultiDome ApS

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: MultiDome
Organisationsform: Anpartsselskab CVR-NR. 31 18 85 04
Adresse: Kaj Munks Vej 14 , DK-9000 Aalborg
E-mail: info@multidome.dk Tlf.:207 207 39
Bank: Sparekassen Vendsyssel Reg.nr.: 9070 Konto nr.: 1628916736
SWIFT: VRAADK21      IBAN: DK7390701628916736

 

Nedenstående bestemmelser gælder for salg og levering af produkter, materialer og serviceydelser, for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt.

 

1. Priser

 

1.1 Den aftalte pris gælder for produkter, materialer og serviceydelser, således som det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og meddelte specifikationer. Ændringer, der efter tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse ønskes udført af køber, betales af denne efter regning. Alle priser er eksklusive moms.

 

2. Betaling

 

2.1 Ved overskridelse af betalingstidspunktet påregnes rente i henhold til gældende lovgivning på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling sker tillige med gebyr for hver skriftlig påmindelse om betaling. Gebyret andrager for hver påmindelse kr. 100,00.

 

3. Ejendomsforbehold

 

3.1 Det udleverede forbliver sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud og uden fradrag af nogen art.

 

3.2 Har sælger ejendomsretten i det leverede, påhviler det køber at forsikre dette fuld- og nyværdi mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købesum er erlagt.

 

4. Leveringstid

 

4.1 Den aftalte leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget købers accept, eller såfremt montage skal finde sted, fra det tidspunkt, køber stiller materiel, hvorpå montering skal finde sted, til rådighed for monteringen.

 

4.2 Den aftalte levering forudsætter, at køber ikke efter ordrebekræftelsen fremsætter ønske om ændringer.

 

5. Force majeure

 

Force majeure – ansvarsfritagelse

 

5.1 Leveringstiden udskydes uden ansvar for os, såfremt rettidig levering hindres eller forsinkes af omstændigheder uden for vor kontrol, herunder men ikke begrænset til: strejke, lockout, arbejdskonflikt, brand, krig, valutarestriktioner, transportuheld eller mangel på transportmidler, almindelig varemangel, mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverancer.

 

6. Ansvar for mangler

 

6.1 Mangler ved nye produkter eller materialer, hvorom der reklameres indenfor 12 måneder fra levering har fundet sted, og som skyldes fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling, afhjælpes uden beregning. For serviceydelser og reservedele er reklamationsfristen begrænset til 3 måneder fra leveringsdatoen.

 

6.2 Ønskes reparation udført udenfor normal arbejdstid, herunder søn-og helligdage, betaler køber ekstra omkostninger forbundet hermed.

 

6.3 Reparation kan ske på sælgers foranledning og accept, såfremt sælger udtrykkeligt har givet tilsagn herom inden reparationens påbegyndelse.

 

6.4 Sælger har intet ansvar for mangler udover ovenfor anførte.

 

7. Fordringshavermora

 

7.1 Undlader køber efter leveringstiden er indtruffet at afhente eller at afgive ordre til forsendelse, er sælger berettiget til at fakturere, samt til at lade varen opbevare og forsikre for købers regning. Hvis køber – trods opfordret hertil – ikke afhenter, er sælger berettiget til at foretage bedst muligt dækningssalg.

 

8. Produktansvar

 

8.1 Risikoen overgår til kunden, når varen er leveret til køber. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. I øvrigt er sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller indirekte tab. Sælgers ansvar kan endvidere ikke overstige købsprisen på varerne og max. kr. 50.000,- ligesom sælger kun er ansvarlig i 6 måneder fra varens overgivelse.

 

8.2 I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omgang som sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I tilfælde af personskade forsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er sælger ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.

 

8.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

8.4 Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af de af sælger leverede produkter, materialer eller serviceydelser.

 

9. Fortrydelsesret:

 

Kunden har ingen fortrydelsesret, såfremt der produceres specialvarer efter købers behov. Standardvarer har 8 dages fortrydelsesret.
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
– Levering af varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg – Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt

 

10. Mangler og undersøgelsespligt

 

10.1 Køber er forpligtet til efter modtagelsen af en leverance at fortage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler, hvilket skal ske senest 3 dage efter levering, og straks give besked til MultiDome ApS. Manglende påtegning på fragtbrev for synlige transportskader eller manglende kolli eller lignende medfører fortabelse af kundens mangelbeføjelser.

 

11. Skade på indleveret materiel

 

11.1 Sælger påtager sig ikke ansvar for skade, herunder tyveri, bortkomst m.v., påført købers materiel, medens dette beror i sælgers varetægt. Dette gælder dog ikke, såfremt skade påføres materiellet på grund af ansvarspådragende adfærd fra sælgers side under montering, servicering eller reparation af materiellet.

11.2 Sælgers hæftelse kan dog aldrig overstige 1 mio. kr. pr. skadebegivenhed.

 

11.3 Køber opfordres til at holde materiellet forsikret for dets fulde værdi imod risici for hvilke sælger ikke er ansvarlig, herunder tyver, hærværk, brand m.v. jv. Pkt. 11.1.

 

12. Reklamationer

 

12.1 Eventuelle reklamationer over leverede produkter, materialer og serviceydelser, herunder over forsinket eller mangelfuld levering, skal ske skriftligt og inden 8 dage fra leveringsdagen. Dette gælder også reklamation for mængde difference. Såfremt køber ikke underretter om manglen indenfor de angivende frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledningen af manglen.

 

I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til sælger uden sælgers skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger.

 

I forbrugerforhold gælder Købelovens ufravigelige regler.

 

13. Driftstab m.v., grov uagtsomhed

 

13.1 Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

 

13.2 Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 

14. Varetægt

 

14.1 Sælgers varetægt af købers materiel regnes fra tidspunktet for sælgers tilkobling af materiellet på en af købers adresser for kørsel til reparation/service og indtil frakobling, efter arbejdets udførelse, har fundet sted.

 

15. Værneting og lovvalg

 

15.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne og om forståelsen af rækkevidden af disse handelsbetingelser afgøres ved leverandørens værneting under anvendelse af dansk ret.

Vores løsninger